Juridische Termen

Introductie

Welkom bij DriverAssist.com. Deze website is eigendom van en wordt geëploiteerd door SafeBytes Software Inc. Door het bezoeken van onze website en het verkrijgen van toegang tot informatie, middelen, diensten, producten en tools die wij bieden, begrijpt u en gaat u ermee akkoord zich te houden aan de volgende bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in dit beleid (hierna te noemen ‘gebruikersovereenkomst’) en deze te accepteren.

Deze overeenkomst is met ingang van 18 November 2014 van kracht .

Wij behouden ons het recht voor deze gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Gebruikersovereenkomst periodiek tot u te nemen om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen zullen erkenning en overeenstemming van de gewijzigde Algemene Voorwaarden vormen.

Verantwoord gebruik en Gedragscode

Door het bezoeken van onze website en de toegang tot informatie, middelen, diensten, producten en tools die wij voor u beschikbaar stellen, hetzij direct of indirect (hierna te noemen ‘Resources’), gaat u akkoord met deze middelen alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden zoals toegestaan door (a) de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst, en (b) de toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde online gebruiken of richtlijnen.

Waarin, u begrijpt dat:

a. Om toegang te krijgen tot onze middelen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken (zoals identificatie, contactgegevens, enz.) als onderdeel van het registratieproces of als onderdeel van uw vermogen om de middelen te gebruiken. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd volledig, correct en up-to-date zal zijn.

b. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de login-informatie in verband met elk account dat u gebruikt om toegang tot onze middelen te verkrijgen. Daarom bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account(s).

c. Toegang (of poging tot toegang) verkrijgen tot een van onze middelen op een andere wijze dan die wij u leveren, is volstrekt verboden. U gaat er specifiek mee akkoord geen toegang te verkrijgen (of een poging om toegang te verkrijgen) tot een van onze Resources via geautomatiseerde, onethische of onconventionele wijzen

d. Het deelnemen aan activiteiten die verstoort of interfereert met onze Recources, met inbegrip van de servers en/of netwerken waarop onze Resources zich bevinden of zijn verbonden, is strikt verboden.

e. Het proberen te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of doorverkopen onze middelen is ten strengste verboden.

f. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, verlies of schade die wij direct of indirect kunnen oplopen of lijden als gevolg van ongeoorloofde activiteiten die door u worden uitgevoerd, zoals hierboven uitgelegd en kunnen leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid.

g. Wij kunnen diverse open communicatietools op onze website aanbieden zoals: blog reacties, blog posts, publieke chat, forums, message boards, nieuwsgroepen, product ratings en reviews, verschillende sociale mediadiensten, enz.  U begrijpt dat wij, in het algemeen, de inhoud die is geplaatst door gebruikers van deze verschillende communicatie-instrumenten niet vooraf screenen of monitoren, wat betekent dat als u ervoor kiest om deze tools te gebruiken om elk type inhoud voor te leggen aan onze website, dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om deze tools op een verantwoorde en ethische manier te gebruiken. Door het versturen van informatie of anderszins gebruik te maken van een open communicatietool zoals gezegd, gaat u ermee akkoord dat u geen informatie zult uploaden, plaatsen, delen of anderszins inhoud verspreidt die:

i. illegaal, bedreigend, lasterlijk, beledigend, intimiderend, vernederen, intimideren, frauduleus, bedrieglijk, invasief, racistisch is of enig type van suggestief, ongepast, of expliciete taal bevat;
ii. Inbreuk maakt op een handelsmerk, patent, bedrijfsgeheim, copyright of andere eigendomsrechten van een partij;
Iii. elk type van ongevraagde of ongeoorloofde reclame bevat;
IIII. Of zich uitgeeft voor een persoon of entiteit, met inbegrip van eventuele SafeBytes Software Inc. werknemers of vertegenwoordigers.

Wij hebben het recht naar eigen goeddunken om inhoud die, waarvan wij van oordeel zijn dat het niet voldoet aan deze gebruikersovereenkomst, te verwijderen, samen met alle inhoud waarvan wij menen dat dit anderszins beledigend, schadelijk, aanstootgevende, onjuist is of in strijd is met een derde partij handelsmerk.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of storing in het verwijderen van dergelijke inhoud. Als u inhoud plaatst waarvan wij kiezen om dit te verwijderen, gaat u hierbij akkoord met deze verwijdering en stemt u in met het afzien van een claim tegen ons.

h. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door u of andere derde partijgebruikers van onze website. Echter, enige inhoud geplaatst door u,met behulp van een open communicatietool op onze website, op voorwaarde dat het niet in strijd is of inbreuk maakt op enige derde partijgebruikers auteursrechten of handelsmerken, wordt eigendom van SafeBytes Software Inc., en als zodanig, geeft dit ons een eeuwigdurende , onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, exclusieve licentie om dit te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, openbaar weer te geven en / of te distribueren als we dat nodig achten. Dit heeft alleen betrekking op en is van toepassing op de inhoud gepost via open communicatietools zoals beschreven en heeft geen betrekking op informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, hetgeen noodzakelijk is om onze middelen te gebruiken.

i. U gaat ermee akkoord SafeBytes Software Inc.  haar moedermaatschappij en gelieerde ondernemingen, directeuren, ambtenaren, managers, medewerkers, donateurs, agenten, en licencors vrij te waren van en kosten te vergoeden tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke ‘kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Gebruikersovereenkomst of het uitblijven van enige verplichting met betrekking tot uw account opgelopen door u of enige andere persoon die uw account te vervult. Wij behouden ons het recht op de exclusieve verdediging van een claim waarvoor wij recht hebben op schadeloosstelling ingevolge deze gebruikersovereenkomst. In dat geval houdt u ons te voorzien van een dergelijke samenwerking die redelijkerwijs door ons wordt gevraagd.

Beperking van garanties

Door het gebruikmaken van onze website, begrijpt u en aanvaardt u dat alle middelen die wij leveren zijn “zoals is” en “zoals beschikbaar”. Dit betekent dat wij u niet verklaren of garanderen dat:
i) het gebruik van onze middelen zal voldoen aan uw wensen of eisen.
ii) het gebruik van onze middelen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
iii) de informatie die wordt verkregen door het gebruik van onze middelen nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en
eventuele gebreken in de werking of functionaliteit van middelen die wij leveren gerepareerd of gecorrigeerd zullen worden.

Bovendien, u begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

v) elke inhoud gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van onze middelen op eigen verantwoordelijkheid en risico wordt gedaan en dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computer of andere apparaten voor enig verlies van gegevens die kunnen voortvloeien uit het downloaden van dergelijke inhoud.
geen informatie of advies, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, mondeling of schriftelijk door u verkregen van DriverAssist.com of via enige Resources die wij bieden, zal enige elke waarborg, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook creëren, met uitzondering van die uitdrukkelijk staan beschreven in deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

In combinatie met de beperking van de garanties zoals hierboven uitgelegd, begrijpt u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat elke claim tegen ons is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald, indien hier sprake van is, voor het gebruik van de producten en/of diensten. SafeBytes Software Inc is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of voorbeeldig verlies of schade die door u kan worden geleden als gevolg van het gebruik van onze middelen, of als gevolg van wijzigingen, verlies van gegevens of corruptie, annulering , verlies van toegang, of downtime tot de volle omvang die de toepasselijke beperking van wetten aansprakelijkheid toepassen.

Auteursrechten / Handelsmerken

Alle content en materialen beschikbaar op DriverAssist.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, website naam, code, afbeeldingen en logo’s zijn het intellectuele eigendom van SafeBytes Software Inc. en worden beschermd door hetauteursrecht en het merkenrecht. Elke oneigenlijk gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, verspreiding, openbaarmaking of verzending van enig inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij specifiek door SafeBytes Software Inc. Geautoriseerd.

Einde gebruik

U ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle of een deel van onze website kunnen opschorten en Resources kunnen beëindigen met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, deze gebruikersovereenkomst kunnen schenden. Elke verdachte, illegale of fraude of activiteit van misbruik kunnen redenen zijn voor het beëindigen van uw relatie en kunnen worden aangehaald als gepaste wetshandhavingsinstanties. In geval van opschorting of beëindiging, zal uw recht tot gebruik van de middelen die wij leveren onmiddellijk staken en wij behouden ons het recht voor om de informatie die wij mogelijk van u in bestand hebben, te verwijderen, met inbegrip van elke account of login-gegevens.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door SafeBytes Software Inc. Het kan worden benaderd door de meeste landen over de hele wereld. Door het betreden van onze website, gaat u ermee akkoord dat de statuten en wetten van onze staat, zonder rekening te houden met het conflict van wetten en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Internationale Verkoop van Goederen, van toepassing zullen zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien, elke actie om deze gebruikersovereenkomst af te dwingen zal bij de federale of de rechter worden ingebracht. Hierbij gaat u akkoord met persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken en doet afstand van eventuele jurisdictionele, locatie, of ongelegen forumbezwaren tegen dergelijke rechtbanken.

Garantie

TENZIJ op andere wijze aangegeven, VERWERPT SAFEBYTES SOFTWARE INC. UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel EN NIET-INBREUK.