Software EULA

SOFTWARE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST (EULA)

LEES DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.

Melding: toestemming om deze software te gebruiken (“software”) is afhankelijk van u als eindgebruiker en licentiehouder (“u”), waarbij u instemt met de onderstaande voorwaarden en bepalingen (“deze overeenkomst”).

U kunt de software pas installeren nadat u alle voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen en geaccepteerd en u licentiehouder van de software wilt worden. De aanvaarding verbindt u en al uw werknemers aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Door op de knop “Volgende” onder aan dit scherm te klikken, wordt aangenomen dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden en dat u licentienemer van de software wordt. We raden u aan een kopie voor uw administratie af te drukken.

ALS U DE VOLGENDE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, DRUK DAN NIET OP DE KNOP “VOLGENDE” EN DE SOFTWARE ZAL NIET OP UW COMPUTER WORDEN GEÏNSTALLEERD.

1. OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Safebytes-software en alle bijbehorende services (hierna gezamenlijk “Software” genoemd) beschikbaar voor download en installatie op uw compatibele Windows-computer. Deze Overeenkomst is tussen Safebytes Software Inc., een Canadees bedrijf, de eigenaar van de Safebytes Software en u (hierna gezamenlijk aangeduid als “Safebytes”). Deze Overeenkomst is bindend, om onze Software te gebruiken, moet u voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid.

2. BEPERKTE LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE. Na aanschaf en download van onze Software verleent Safebytes u een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht en licentie om onze Software te gebruiken. Als gebruiker is uw licentie beperkt tot alleen uw persoonlijk gebruik en entertainment. Dit betekent dat u de toegang tot onze Software niet kunt verkopen, uw licentie niet kunt delen om onze Software te gebruiken met iemand anders, reverse-engineer of anderszins probeert onze Software te kopiëren, of probeert geld te verdienen met onze Software zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wanneer u onze Software koopt, krijgt u geen eigendomsrecht op onze Software; alleen de hierboven beschreven licentie. Als u deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden of het Privacybeleid schendt, kunnen wij naar eigen goeddunken uw licentie intrekken. U gaat ermee akkoord dat we de uiteindelijke discretie hebben bij het vaststellen van overtredingen door u.

3. BETALING.Uw licentie voor onze Software is afhankelijk van uw betaling voor onze Software. U moet betalen met een geldige creditcard; deze betalingsinformatie wordt verzameld door onze externe betalingsverwerker, SafeCart Inc.

4.AFWIJZING VAN GARANTIES. ONZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN “ZOALS HET IS”. SAFEBYTES geeft geen verklaringen dat de SOFTWARE geschikt of beschikbaar is voor gebruik op uw locatie. Degenen die de SOFTWARE vanuit andere rechtsgebieden openen of gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN SAFEBYTES, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HAAR DERDE PARTIJ-LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS (COLLECTIEF, “LEVERANCIERS”) ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE DAT DE SOFTWARE GESCHIKT IS VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, VERKOOPBAARHEID, DATA VERLIES, NIET-INTERFERENTIE MET OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT OF INHOUD IN OF GESCHIKT MET ONZE SOFTWARE. SAFEBYTES EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE VEILIG IS, VRIJ VAN BUGS, VIRUSSEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING. INDIEN DE UITSLUITINGEN VOOR STILZWIJGENDE GARANTIES NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN ELKE IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT 60 DAGEN NA DE DATUM VAN AANKOOP OF LEVERING VAN DE SOFTWARE, WELKE OOK PRIMAURIG IS. SAFEBYTES, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES AF DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOLDOET AAN DE NALEVING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF WETGEVING OF WETGEVING.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG ONTBREKEN VAN ONZE SOFTWARE, INCLUSIEF EVENTUELE STORINGEN OF VERSTOREN, UNIEKE LEVERING, GEPLAND OF NIET-SCHULDIG, OPZETBAAR OF ONZAKELIJK, OP ONZE WEBSITE DIE TIJDELIJK OF PERMANENT DE TOEGANG TOT DEZE SITE VOORKOMT. DE LEVERING VAN SOFTWARE AAN U IS CONSTATENT OP UW OVEREENKOMST MET DEZE EN ALLE ANDERE ONDERDELEN VAN DEZE OVEREENKOMST. NIETS IN DE BEPALINGEN VAN DEZE “AFWIJZING VAN GARANTIES” SECTIE WORDT GEÏNTEGREERD OM DE ALGEMEENHEID VAN DE EERSTE ALINEA VAN DEZE SECTIE TE BEPERKEN.

U GAAT ERMEE AKKOORD ONS VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID TE VERLENEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE. ALS U EEN INGEZETENE IS VAN EEN JURISDICTIE DIE EEN SPECIFIEKE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE AFGIFTE VEREIST DAN IS HET VOLGENDE VAN TOEPASSING. BIJ VOORBEELD MOETEN INWONERS VAN CALIFORNIË, ALS VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST, AFWIJZEN VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN CALIFORNIA BURGERLIJK CODE DEEL 1542, DIE VERKLAART: “EEN ALGEMENE VRIJSTELLING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS DIE DE SCHULDVERKER IN ZIJN OF HAAR NIET VERKLAART GUNSTIG TEN TIJDE VAN HET UITVOEREN VAN DE INTRODUCTIE, DIE, INDIEN BEKEND DOOR HEM OF HAAR MATERIEEL ZIJN OF HAAR BESLECHTING MET DE DEBITEUR HEEFT BEINVLOED. “U HIERAAN AFKOMSTIG OP DEZE AFDELING VAN DE BURGERLIJKE CODE VAN CALIFORNIA. U ZOU HIERBIJ AFSTAND KOMEN VAN ENIGE GELIJKWAARDIGE BEPALING IN WET, VERORDENING , OF CODE DIE DEZELFDE INTENTIE OF EFFECT HEEFT ALS DE VOORAFGAANDE VRIJGAVE.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN SAFEBYTES, IT-OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AAN U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN ENIGE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN BINNEN DE SOFTWARE, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOM, WELKE AARD DAN OOK, HET GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE, (III) ENIGE ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE GEGEVENS DIE DAARIN OPGESLAGEN ZIJN, (IV) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN ONZE DIENSTEN OF SOFTWARE, (IV) OM HET EVEN WELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DERGELIJKE, DIE DOOR OF WELKE DERDE KAN WORDEN DOORGEZONDEN AAN OF VIA ONZE SOFTWARE PARTIJ, EN / OF (V) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE VAN ONZE SOFTWARE OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE OF DIENSTEN, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN OF NIET DE COMP ELK WORDT GEADVISEERD OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET IN DE TOEPASSELIJKE JURISDICTIE.

IN HET GEVAL DAT U EEN PROBLEEM MET EEN DERDE ONDERZOEKT TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE REMEDIE IS MET DIE DERDE EN NIET SAFEBYTES. SAFEBYTES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U OF VOOR DERDEN VOOR ENIGE SCHADE, SCHADE, LETSEL OF CLAIM DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN SOFTWARE OF PRODUCTEN DIE VAN ONZE SITE ZIJN GEKOCHT. DEZE OVEREENKOMST STELT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET GEBRUIK ERVAN VAST.

Voor uw gemak zijn de volgende enkele belangrijke details van deze Overeenkomst die van invloed zijn op uw rechten en rechtsmiddelen:

Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige claim, actie, verzoekschrift, eis tot arbitrage of rechtszaak die betrekking heeft op letsel of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Safebytes-software, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad of uit contract, recht of billijkheid;

  1. Uw vermogen om deze website te gebruiken of ermee om te gaan is een voorrecht, geen recht, en wij behouden ons het recht voor om actie te ondernemen die wij, zonder kennisgeving, passend achten, om enige overtreding te voorkomen, enige bepaling te handhaven of vermeende schendingen van dit recht te corrigeren. Overeenkomst of een toepasselijk recht naar eigen goeddunken.

SAFEBYTES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE REDEN OF VOOR SCHADE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN HET GEVAL DAT DEZE CLAUSULE VERBODEN OF BEPERKT IS MET TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U VOOR DE SERVICES IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAF HEBT BETAALD OP DERGELIJKE CLAIMS.

6. SCHADEVERGOEDING. U stemt ermee in Safebytes en haar gelieerde ondernemingen en leveranciers schadeloos te stellen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid en kosten, inclusief redelijke honoraria en kosten voor advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Software, gerelateerde services of schending van deze Overeenkomst. Safebytes behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle van Claims op zich te nemen. U gaat ermee akkoord redelijk samen te werken, zoals gevraagd door Safebytes bij de verdediging van eventuele Claims.

 7. KEUZE VAN WET. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten die van kracht zijn in de provincie Quebec, Canada. Het aanbod en de aanvaarding van dit contract worden geacht te hebben plaatsgevonden in de provincie British Quebec, Canada.

8. FORUM VAN GESCHILLEN.In geval van een geschil tussen u en ons, stemt u ermee in dat het juiste forum om een ​​dergelijk geschil te beslechten zal zijn in een rechtbank die het dichtst bij Montreal, Quebec ligt.

Als u een geschil anders dan in overeenstemming met dit gedeelte beslecht, stemt u ermee in dat we het kunnen laten verwijderen en dat u verantwoordelijk bent voor onze redelijke advocatenhonoraria, gerechtskosten en uitbetalingen daarbij.

U gaat ermee akkoord dat in het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of onze dienstverlening aan u, de niet-succesvolle partij verantwoordelijk is voor het vergoeden van de redelijke advocatenhonoraria, kosten en uitbetalingen van de succesvolle partij in verband met het geschil.

9. OVERMACHT. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u voor iets waarvoor wij anderszins verantwoordelijk zouden kunnen zijn, als het het resultaat is van gebeurtenissen buiten onze controle, inclusief, maar niet beperkt tot, daden van God, oorlog, invasies, oproer, rellen, terrorisme, misdaad, tekort aan arbeidskrachten (inclusief wettige en onwettige aanvallen), embargo’s, verstoring van de post, communicatieverstoring, tekortkoming of tekort aan infrastructuur, tekort aan materialen of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.

10. SCHEIDBAARHEID. In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig blijkt te zijn, in strijd is met een andere bepaling van de Overeenkomst of anderszins niet-afdwingbaar is, blijft de Overeenkomst van kracht alsof deze was aangegaan zonder dat die niet-afdwingbare bepaling daarin was opgenomen.

Indien twee of meer bepalingen van deze Overeenkomst geacht worden strijdig te zijn met elkaars werking, heeft Safebytes het uitsluitende recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft.

11. NIET-AFWIJZING. Wij behouden ons alle rechten voor die ons krachtens deze Overeenkomst zijn toegestaan, evenals onder de bepalingen van enige toepasselijke wet. Onze niet-naleving van een specifieke bepaling of bepalingen van deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving mag niet worden geïnterpreteerd als onze afstand van het recht om diezelfde bepaling onder dezelfde of verschillende omstandigheden op enig moment in de toekomst te handhaven.

12. BEËINDIGING. We kunnen uw toegang tot onze Software of website beëindigen op basis van uw schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden of het Privacybeleid. U stemt ermee in dat wij de uiteindelijke discretie hebben bij het bepalen of u een van de bovengenoemde overeenkomsten hebt geschonden. Als u deze Overeenkomst wilt beëindigen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Software en laat het ons weten op support@safebytes.com.

13. Opdracht. U mag uw rechten en / of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet aan enige andere partij overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen onze rechten en / of verplichtingen onder deze Overeenkomst overdragen aan een andere partij naar eigen goeddunken.

16 maart 2014